Löberöds Fogservice

1

Löberöds Fogservice AB Integritetspolicy

Löberöds Fogservice AB, organisationsnummer 556651-6216, vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Löberöds Fogservice AB har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.


Personuppgiftsansvarig

Löberöds Fogservice AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Löberöds Fogservice AB.


När samlar vi in personuppgifter?

Löberöds Fogservice AB samlar in personuppgifter om dig när du:

Gör en kontaktförfrågan via hemsidans kontaktsida,

Gör en beställning via beställningsformuläret på beställningssidan,

Mailar eller av annan anledning kontaktar oss, eller om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och oss.


Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.


Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning.


Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Löberöds Fogservice AB kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för våran räkning, exempelvis beställare, byggherre och förvaltare. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Löberöds Fogservice AB’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.


Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till oss. Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kontakt@loberodsfogservice.se